Wat wij doen
'Money talks,
bullshit walks'

Langerwerf @ Twitter

Wat wij doen

Wij:

 • zorgen dat uw omzet en winst toenemen.
 • nemen belang in uw zaak. Zo worden wij betaald.
 • zijn zeer hands on. Staan met u in de modder. Soms ook alleen, indien u door de bomen het bos niet meer ziet of wanneer u het helemaal niet meer ziet zitten.
 • zorgen voor orde, snoeien de zaak, zorgen dat er mogelijkhedenkomen voor groei en ontwikkeling.
 • zorgen voor waarde-maximalisatie in korte tijd.
 • helpen uw business door deze uit te bouwen, op te zetten, maar ook te saneren en te sluiten.
 • harken de tuin aan, zodat deze verkoopklaar wordt gemaakt. Elke dag moet de strik er om heen kunnen, maar dan moet het wel spic en span zijn.
 • steken de handen uit de mouwen en gooien de beuk er in!

Wij zijn:

 • snel
 • flexibel
 • wakker
 • extreem klant- en oplossingsgericht
 • efficiënt
 • concreet

Wij willen:

 • ontzorgen en scoren

Daarom moet u ons inschakelen

What we do

We:

 • increase your revenues and profits.
 • take a stake in your business. That is how we are paid.
 • help you to set up or expand your business rapidly.
 • are hands on. We are with you in bad times. If the heat is too much for you, we act alone.
 • set your house in order, make cuts where necessary, open opportunities for growth and development.
 • maximise business value in a short period.
 • help you restructure or close your business, or to downsize.
 • clean up your business ready for sale. It has to stand out.
 • get down to the nitty gritty and axe what has to be axed.

We are:

 • fast
 • flexible
 • awake
 • extremely client and result driven
 • efficient
 • concrete

We want to:

 • unburden you, shoulder your burden and win

Work with us!

Onze klanten
'Money never sleeps. This is your wake up call.'

Onze klanten

Onze klanten bevinden zich voornamelijk in het MKB. Daarnaast ook in het grootbedrijf indien zij nieuwe vestigingen willen opzetten of sluiten, of anderszins een project willen opzetten.


Soms:

 • zitten bedrijven in een negatieve spiraal en weten zij niet goed de weg naar boven weer te vinden.
 • gaan bedrijven te hard en kan de groei nauwelijks gemanaged worden.
 • wil men in Europa zijn business activiteiten uitrollen, vanuit bijvoorbeeld China, India, andere landen uit het Verre Oosten of de US naar Europa of andersom.
 • zit men zonder lokaal management-team.

Wij zorgen voor oplossingen en resultaten

Our clients

Our clients are mainly SME businesses.
We also work for multinationals who wants to set up new branches or close them down. We realize projects. We take care of your European roll out. We expand your European business.


Sometimes:

 • companies are in a downward spiral with no way up.
 • revenues and profits are going through the roof and are no longer manageable.
 • businesses want to expand from e.g. China, India, other Far East countries or the US to Europe; or vice versa.
 • there is no local management team to execute.

We find solutions and deliver

Wat wij doen
'Work hard,
play hard'

Wie wij zijn

Wij zijn:

 • gedreven
 • pragmatisch
 • creatief
 • oplossingsgericht
 • resultaat en cash gedreven

Wij geloven in:

 • mogelijkheden
 • het glas dat half vol is
 • niet lullen maar poetsen - geen woorden maar daden
 • handen uit de mouwen - de beuk er in
 • eer
 • moed
 • ballen
 • passie
 • klant is koning
 • communicatie is key
 • perceptie is alles

Wij willen:

 • winnen, niet verliezen
 • goed betaald worden op basis van resultaten

Track record:

Het minimale % waarmee wij omzetten & winsten binnen MKB ondernemingen hebben geplust in 1 jaar, is 40%.

Ook hebben wij een aantal ondernemingen in zeer korte tijdspannes voor eigen rekening opgezet en naar miljoenen omzetten & winsten gestuwd. Deze ondernemingen zijn in korte tijd verkocht voor miljoenen.

Who we are

We are:

 • driven
 • pragmatic
 • creative
 • solution-based thinkers
 • result and cash driven

We believe in:

 • opportunities
 • optimism
 • execution
 • honour
 • duty
 • discipline
 • balls
 • passion
 • customer is king
 • communication is key
 • perception is everything

We want:

 • to win, not lose
 • good results, good pay

Track record:

In the last decade, our lowest result in increasing companies' revenues and profits has been 40%.

We have built up a number of companies for our own account from scratch, into multi million euro companies in profits. Results! These companies have sold for millions in a short space of time.

Contact
Do you want to be a player?

Contact

Stuur mij een kopie

 

 

Contact

Send me a copy

 

Onze gegevens

T + 32 (0) 471 990 765
E info@langerwerf.com

 

Our data

T + 32 (0) 471 990 765
E info@langerwerf.com

Onze klanten
'Thinking in
possibilities'

Voorwaarden

Op alle activiteiten van Thager Projecten I BV zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing


I Definities

 1. De vennootschap: Thager Projecten I B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30220709, handelend onder de naam Langerwerf, gevestigd te Nederland
 2. Cliënt: De contractspartij van de vennootschap.
 3. Honorarium: De financiële vergoeding - exclusief verschotten, kantoorkosten en reiskosten - die de vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt overeenkomt.
 4. Verschotten: De kosten die de vennootschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, daaronder ook begrepen kantoorkosten en reiskosten.

II Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen

III Opdracht

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat een opdracht door de vennootschap is aanvaard.
 2. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de vennootschap ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zin. De cliënt is zich er van bewust dat geheimhouding van per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie niet kan worden gegarandeerd.

IV Opzegging

 1. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Ook de vennootschap heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van dezelfde maand.

V Declaraties

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt aan de vennootschap het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. De vennootschap behoudt zich het recht voor het overeengekomen honorarium elk jaar te indexeren op basis van de ontwikkeling van het prijspeil.
 2. Verrichte werkzaamheden op offerte basis worden in het algemeen na afronding van de opdracht aan de cliënt in rekening gebracht.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan twee weken, kunnen verrichte werkzaamheden tussentijds aan de cliënt in rekening worden gebracht.

VI Betaling

 1. Betaling van de declaraties van een vennootschap dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 6% verschuldigd.
 2. Alleen betaling door overmaking op een ten name van de vennootschap gestelde bank- of girorekening of een door de vennootschap genoemde bank- of girorekening van de vennootschap dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, afgegeven door de vennootschap, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling.
 3. Betaling door cliënt houdt in erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie.
 4. Indien de vennootschap, al dan niet zelve, invorderingsmaatregelen treft tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 10 % van het openstaande saldo - ten laste van de cliënt.
 5. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder 5 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

VII Opschorting werkzaamheden

 1. Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd in verzuim is, heeft de vennootschap het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten, nadat de cliënt daarvan tevoren op de hoogte is gesteld. De vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, welke door deze opschorting wordt veroorzaakt.

VIII Aansprakelijkheid

 1. Voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het genoten honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot honorarium betrekking hebbende op een periode van 6 maanden.
 2. Indien de onder 1 bedoelde bedragen naar de mening van de cliënt niet toereikend zijn, bestaat de mogelijkheid dat op verzoek van de cliënt een verzekering wordt afgesloten op kosten van die cliënt.
 3. De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet of grove schuld van de vennootschap.
 4. De cliënt vrijwaart de vennootschap voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden tengevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de vennootschap onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 5. Bij het inschakelen van derden zal de vennootschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De vennootschap is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 6. Ingeval advisering betrekking heeft op prognoses, veronderstellingen en algemene wetmatigheden betekenen eventuele afwijkende uitkomsten niet automatisch dat een opdracht onjuist is uitgevoerd. Voor schade, veroorzaakt door afwijkende uitkomsten, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij kan worden aangetoond dat de afwijkende uitkomsten zijn veroorzaakt door onjuiste uitvoering van de opdracht.
 7. Ingeval van marktonderzoek wordt gebruik gemaakt van informatie van derden. Ook zorgvuldige informatieverzameling geeft nog geen garantie dat de informatie volledig en betrouwbaar is. Voor schade, veroorzaakt door onjuist of onvolledig gebleken informatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij kan worden aangetoond dat de informatie op onjuiste wijze of onzorgvuldig is verzameld.
 8. Ingeval bij marktonderzoek gebruik wordt gemaakt van een steekproef, geldt veelal een beperkte omvang van de steekproef en wordt veelal geen nader onderzoek gedaan naar de representativiteit van de steekproef. Dit met name, omdat dit met de cliënt is overeengekomen. Voor schade, veroorzaakt door de samenstelling van de steekproef wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij kan worden aangetoond dat de wijze van steekproeftrekking anders is dan met de cliënt is overeengekomen.

IX Archivering

 1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt geretourneerd. Overigens wordt het betrokken dossier gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de opdracht bewaard en staan tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten steeds ter beschikking van de cliënt.

X Intellectueel eigendom

 1. Alle door de vennootschap verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de vennootschap worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken als hierboven bedoeld, berusten uitsluitend bij de vennootschap of diens licentiegevers. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst.

XI Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen de vennootschap en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

 

 

 

 

Terms & Conditions

Our General Terms and Conditions are applicable to all activities of Thager Projecten I BV


I Definitions

 1. The Company: Thager Projecten I BV, registered with the Chamber of Commerce under number 30220709, acting under the name Langerwerf, established in the Netherlands.
 2. Client: The contracting party of the Company.
 3. Fee: The financial remuneration - exclusive of disbursements, office costs and travel costs - which the Company agrees with the Client for execution of the assignment.
 4. Disbursements: The costs incurred by the Company in the interests of execution of the assignment, this including office costs and travel costs.

II Applicability

 1. These General Terms and Conditions are applicable to all agreements, unless agreed otherwise in writing prior to the conclusion thereof.

III Assignment

 1. An agreement shall only become effective after an assignment has been accepted by the Company.
 2. The Client guarantees the correctness, the completeness and the reliability of the information and documents made available to the Company, also in the event these originate from third parties. The Client is aware that confidentiality of information provided by e-mail or by mobile telephone cannot be guaranteed.

IV Termination

 1. The Client is authorised at all times to terminate the assignment by giving notice in writing with due observance of a notice period of one (1) month.
 2. The Company is also authorised to terminate the assignment, also with due observance of one (1) month.

V Invoicing

 1. For the execution of an assignment, the Client shall be due to the Company the fee, increased with disbursements and value added tax. The Company reserves the right to index the agreed fee each year on the basis of the development of the price level.
 2. Work executed on quotation basis shall, in general, be charged to the Client once the assignment has been completed.
 3. In the event the execution of an assignment should take longer than a period of two (2) weeks, work that has already been executed may be charged to the Client in the interim .

VI Payment

 1. Payment of the invoice of the Company shall take place, without deduction, discount or set off of dues, within fourteen (14) days after the invoice date. In the event of exceeding this period, the Client shall be due default interest equal to the statutory interest with a minimum of 6%.
 2. Only payment made by remitting the amount to the bank or giro account in the name of the Company, or to a bank or giro account of the Company as specified by the Company, or otherwise in cash, against proper evidence of payment issued by the Company, shall lead to discharge of the Client from the relevant payment.
 3. Payment by the Client shall mean acknowledgment of the indebtedness of the invoice.
 4. In the event the Company, whether itself or not, takes collection measures against a Client who is in default, the costs which fall under this collection - with a minimum of 10% of the outstanding balance - shall be borne by the Client.
 5. Payments received shall serve first as deduction of the costs referred to under V, thereafter of the interest due and finally of the principle amount and the accrued interest.

VII Suspension of work

 1. In the event the Client is in default of payment of that which it is due, the Company has the right to suspend its work for the benefit of the Client, after the Client has been informed thereof in advance. The Company shall accept no liability whatsoever for any damages which should be caused by such suspension.

VIII Liability

 1. Any liability for damages arising from or relating to the execution of an assignment, shall at all times be limited to the amount of the fee received. For assignments with a duration of longer than six (6) months, the liability shall be limited to the fee which relates to a period of six (6) months.
 2. If the Client should be of the opinion that amounts referred to above are not sufficient, there is the possibility, at the request of the Client, of concluding an insurance for the account of the Client.
 3. The limitation of liability described in the first paragraph does not apply in the event of intent or gross negligence of the Company.
 4. The Client indemnifies the Company against claims of third parties on account of damages which are caused or which shall be caused as a consequence of the circumstance that the Client has provided to the Company incorrect or incomplete information.
 5. In the engaging of third parties, the Company shall observe the necessary duty of care at all times. The Company, however, is not liable for any shortcoming of such third parties.
 6. In the event advice should relate to forecasts, assumptions and general legalities, any deviating results do not mean that an assignment has been executed incorrectly. No liability shall be accepted for damages caused by deviating results unless it can be demonstrated that the deviating results were caused by incorrect execution of the assignment.
 7. In the case of market research, use is made of information of third parties. Furthermore, meticulous collection of information still does not guarantee that the information is complete and reliable. No liability shall be accepted for damages caused by incorrect information or information that turns out not to be complete unless it can be demonstrated that the information was collected in an incorrect manner or negligently.
 8. If a random check is used for market research, invariably the random check will be of limited scope and often, no further research is conducted into how representative the spot check is. This, namely, because such has been agreed with the Client. No liability shall be accepted for damages caused by the composition of the random check, unless it can be demonstrated that the manner of sampling is other to that which was agreed with the Client.

IX Records

 1. After the end of the assignment, all original documents in the file shall be returned to the Client at its request. For that matter, the relevant file shall be kept for a period of five (5) years after the end of the assignment and may be made available to the Client at all times, accompanied by a charge for costs related to retrieving the file from the records.

X Intellectual Property

 1. All documents provided by the Company, such as reports, advice, agreements, drafts, sketches, drawings, software etc., are exclusively designated for use by the Client and may not, without the prior consent of the Company, be reproduced, made public, or brought to the attention of third parties, unless it should arise otherwise from the nature of the documents provided.
 2. All Intellectual Property rights on all matters developed or made available by virtue of the agreement as referred to here above are vested exclusively in the Company or its licensors. The Client shall acquire exclusively a non-exclusive and non-transferrable right of use with regard to the Intellectual Property for the duration of the agreement.

XI Applicable law

 1. The laws of the Netherlands shall be applicable to the agreement of assignment between the Company and the Client.
 2. All disputes bearing relation to the assignment which do not fall under the jurisdiction of the Cantonal Court shall be settled by the court at Utrecht.

 

 

 

 

Bel mij
Call me